PrivacyverklaringPrivacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy

KCVV Elewijt hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. Als club trachten we daarom altijd helder en transparant te communiceren.

Als voetbalclub valt KCVV Elewijt onder de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als AVG of GDPR).

Kort samengevat houdt dit in dat wij

 • Enkel persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die nodig zjn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Uitdrukkelijke toestemming vragen indien we persoonsgegevens dienen te verwerken.
 • Passende (technische en organisatorische) maatregelen hebben getroffen aangaande de beveiliging van de persoonsgegevens.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de strikte uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
 • Op de hoogte zijn van de regelgeving omtrent het recht op inzage en recht om vergeten te worden.

Wie zijn wij

Deze privacyverklaring gaat uit van Koninklijke Crossing Voetbalvereniging Elewijt (VZW), stamnummer 00055 en ondernemingsnummer BE 0425.020.346, gevestigd te Driesstraat 32, 1982 Elewijt.

Voor vragen of opmerkingen kan je ons bereiken via info@kcvvelewijt.be of via onze GC: John De Ron.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door onze voetbalclub verwerkt met volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten.
 • Voor het bekomen van subsidiëring bij de gemeente en sportdiensten.
 • Voor de opvolging en optimalisatie van je voetbalopleiding.
 • Uitnodigen en informeren via nieuwsbrieven of mailings.
 • Informeren financiële en sociale diensten omtrent financiële compensaties.
 • Aansluitingen en verzekeringen desbetreffende bonden en instanties.

Gegevens die wij verwerken

KCVV Elewijt verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening als voetbalclub. We kunnen daarom volgende gegevens van je vragen, verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer en rijksregisternummer.
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit.
 • Gegevens over je voetbalopleiding en evaluaties.
 • Foto's: individueel, in teamverband of als sfeerverslag, voor verwerking op de website, in nieuwsbrieven, op TV schermen, promo...
 • Financiële rekeningnummers.
 • Medische gegevens die relevant zijn voor de gezondheid en welbevinden in het kader van een verzekeringsdossier.
 • Voor jeugdspelers worden ook contactgegevens bijgehouden van ouders, voogden of andere mensen die we mogen contacteren.

Gevoelige gegevens

Voor kinderen jonger dan 18 jaar vraagt KCVV Elewijt ook uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van gevoelige gegevens van ouders of wettelijke voogden.

Indien u als speler of wettelijke vertegenwoordiger deze toestemming nog niet gegeven heeft, kan u ons steeds contacteren op info@kcvvelewijt.be.

Wie verwerkt deze gegevens?

Verzamelde gegevens kunnen verwerkt worden door volgende derde partijen:

 • Gemeente Zemst (subsidiedossiers)
 • VV (Voetbal Vlaanderen)
 • KBVB (Koninklijke Belgische Voetbalbond)
 • Group-S (Sociaal secretariaat)

KCVV Elewijt verkoopt/deelt persoonsgegevens op geen enkel moment. We verstrekken enkel de hoogst nodige gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening en overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bezwaartermijn

KCVV Elewijt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Contactgegevens van spelers/staf/contactpersonen, zoals adressen en telefoonnummers worden 3 jaar na uitschrijving bij de club verwijderd.

Op grond van de wet verbindt KCVV Elewijt zich ertoe gegevens nooit langer dan 10 jaar actief bij te houden.

Beveiliging

Wij verbinden ons ertoe telkens voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen aangaande de beveiliging van persoonsgegevens.

Gegevens worden enkel bijgehouden in beveiligde omgevingen: applicaties waar encryptie en authenticatie aanstaat, waarvan de ontwikkelaars dezelfde aandacht voor privacy hebben als onszelf, waarvan de nodige backups genomen worden, die uitvoerig en continu getest worden...

Alle personen die binnen of buiten de club persoonsgegevens dienen te verwerken zijn ook gehouden aan geheimhouding hiervan.

Heb je toch de indruk dat gegevens niet voldoende beveiligd zijn, of indien er aanwijzingen van misbruik zijn, kan je altijd contact opnemen met info@kcvvelewijt.be

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Je kan ons hiervoor contacteren op info@kcvvelewijt.be.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Houd er rekening mee dat bepaalde persoonsgegevens essentieel zijn voor de uitvoering van onze taken. Volledige verwijdering van gegevens kan inhouden dat de activiteiten binnen het kader van onze voetbalclub hierdoor onmogelijk worden.

Sociale media

KCVV Elewijt zet volop in op sociale media zoals Facebook en Instagram. Voor het aankondigen van wedstrijden, evenementen, doelpunten of andere zaken worden foto's uit eigen archief gebruikt. Ook worden er regelmatig sfeerverslagen gemaakt (video en foto) van wedstrijden en evenementen.

Indien wij hierbij materiaal verspreiden waarvan je wenst dat dit verwijderd wordt, volstaat het om op het desbetreffende sociale media platform de functie "rapporteren" te gebruiken of ons te contacteren op social@kcvvelewijt.be.

Cookies

KCVV Elewijt gebruikt enkel technische en functionele cookies die ons in staat stellen een minimaal inzicht te krijgen in het gebruik van onze digitale kanalen.

Het gaat hierbij concreet enkel om Google Analytics statistieken, die anoniem bijgehouden worden. 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de 

Wijzigingen

KCVV Elewijt kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 12 december 2019 en was de initiële publicatie op de website.